ทุน Endeavor Scholarships & Fellowships โดย รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย

มาเเล้วจ้า!!!

ทุนเต็มให้เปล่าจากรัฐบาลประเทศ ออสเตรเลีย ไว้เตรียมตัวสำหรับปีหน้า

ทุน Australia Awards - Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย


ทุนนี้จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนเมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี โดยจะเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนที่ให้เปล่า และให้เต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยด้วย


ทุนนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

• ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)

• ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) สำหรับการวิจัยระยะสั้น

• ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)

• ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour


และสามารถอ่านเรื่องราวความสำเร็จของคนไทยผู้ได้รับทุนEndeavour Scholarships and Fellowships ได้ที่ http://thailand.embassy.gov.au/bkok/Endeavour_Alumni_Stories.html เกณฑ์การคัดเลือก ทรานสคริปต์ระดับปริญญาตรี พิจารณา 30% สาขาที่เลือกเรียนต่อ พิจารณา 20% เรียงความแสดงความสนใจในประเทศออสเตรเลียและประเทศบ้านเกิดของตน พิจารณา 15% ศักยภาพที่ผู้สมัครจะสามารถเรียนได้จนจบ และแนวโน้มที่นำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศบ้านเกิด พิจารณา 20% หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน โดยเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้รับเงินตอบแทน พิจารณา 15% เอกสารประกอบการสมัคร หน้าพาสปอร์ตที่แสดงข้อมูลส่วนตัว ทรานสคริปต์และปริญญาบัตร ผลทดสอบ IELTS 6.5 โดยไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 6.0 หรือผลสอบ TOEFL iBT 90 โดยได้คะแนนการเขียน 22 คะแนนขึ้นไป ที่เหลือไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน จดหมายตอบรับเข้าเรียนปีการศึกษา 2014 จากสถาบันใดก็ได้ในประเทศออสเตรเลีย จดหมายรับรอง 3 ฉบับ โดย 2 ฉบับแรกเน้นเรื่องความรู้ความสามารถและผลการเรียน ฉบับที่ 3 เน้นเรื่องลักษณะนิสัย หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ #ทนเรยนตอตางประเทศ #StudyinAustralia #เรยนตอประเทศออสเตรเลย #ทนฟรออสเตรเลย #ทนรฐบาลประเทศออสเตรเลย #ทนEndeavour #EndeavourScholarships #เรยนทออสเตรเลย #การศกษาตอตางประเทศ #เรยนตอตางประเทศ

Follow us

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram