ทุน Endeavor Scholarships & Fellowships โดย รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย


มาเเล้วจ้า!!! ทุนเต็มให้เปล่าจากรัฐบาลประเทศ ออสเตรเลีย ไว้เตรียมตัวสำหรับปีหน้า ทุน Australia Awards - Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย ทุนนี้จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนเมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี โดยจะเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนที่ให้เปล่า และให้เต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยด้วย ทุนนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ • ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) • ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) สำหรับการวิจัยระยะสั้น • ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) • ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour และสามารถอ่านเรื่องราวความสำเร็จของคนไทยผู้ได้รับทุนEndeavour Scholarships and Fellowships ได้ที่ http://thailand.embassy.gov.au/bkok/Endeavour_Alumni_Stories.html

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ทรานสคริปต์ระดับปริญญาตรี พิจารณา 30%

 • สาขาที่เลือกเรียนต่อ พิจารณา 20%

 • เรียงความแสดงความสนใจในประเทศออสเตรเลียและประเทศบ้านเกิดของตน พิจารณา 15%

 • ศักยภาพที่ผู้สมัครจะสามารถเรียนได้จนจบ และแนวโน้มที่นำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศบ้านเกิด พิจารณา 20%

 • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน โดยเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้รับเงินตอบแทน พิจารณา 15%

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. หน้าพาสปอร์ตที่แสดงข้อมูลส่วนตัว

 2. ทรานสคริปต์และปริญญาบัตร

 3. ผลทดสอบ IELTS 6.5 โดยไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 6.0 หรือผลสอบ TOEFL iBT 90 โดยได้คะแนนการเขียน 22 คะแนนขึ้นไป ที่เหลือไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

 4. จดหมายตอบรับเข้าเรียนปีการศึกษา 2014 จากสถาบันใดก็ได้ในประเทศออสเตรเลีย

 5. จดหมายรับรอง 3 ฉบับ โดย 2 ฉบับแรกเน้นเรื่องความรู้ความสามารถและผลการเรียน ฉบับที่ 3 เน้นเรื่องลักษณะนิสัย หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

#ทนเรยนตอตางประเทศ #StudyinAustralia #เรยนตอประเทศออสเตรเลย #ทนฟรออสเตรเลย #ทนรฐบาลประเทศออสเตรเลย #ทนEndeavour #EndeavourScholarships #เรยนทออสเตรเลย #การศกษาตอตางประเทศ #เรยนตอตางประเทศ

7,360 views

Follow us

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram