เปิดรับสมัครทุน ป.โท ประเทศเยอรมนี โดย DAAD Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 2018/19


เกี่ยวกับทุน EPOS

ทุน Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 2018/19 เป็นกลุ่มทุนที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากรในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก โดยเปิดรับผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท (และบางหลักสูตรในระดับปริญญาเอก) ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ได้แก่ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิศวกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดการทรัพยากร การวางผังเมือง เกษตรกรรมและป่าไม้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัครทุน ผู้สมัครทุน DAAD จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ จบวุฒิปริญญาก่อนหน้ามาไม่เกิน 6 ปี ไม่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนีเกิน 15 เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของทางหลักสูตร

วิธีการสมัคร การสมัครจะเป็นการส่งเอกสารตรงไปที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยในกลุ่มทุน ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนในการสมัครได้ในเว็บไซต์ของหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัย เอกสารในการสมัคร

 1. ใบสมัคร Online DAAD application form

 2. Hand-signed CV โดยใช้ ฟอร์มจาก europass >> http://europass.cedefop.europa.eu/

 3. Hand-signed letter of motivation (Statement of Purpose) โดยอ้างอิงจากอาชีพที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

 4. หัวข้อในการทำวิจัย (ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัย)

 5. จดหมายแนะนำจากมหาวิทยาลัย พร้อมลายเซ็น และ ตราประทับของมหาวิทยาลัย และ ต้องเป็นวันที่ล่าสุด (เป็นจดหมายแบบไม่ต้องปิดผนึก)

 6. จดหมายรับรองการทำงานจากที่ทำงานพร้อมลายเซ็น และ ตราประทับ ของบริษัท (เป็นจดหมายแบบไม่ต้องปิดผนึก)

 7. จดหมายยืนยันการทำงานในประเทศบ้านเกิด หากเป็นไปได้ ให้บริษัทเขียนจดหมายรับรองการ กลับเข้าทำงาน หลังจากจบการศึกษาแล้ว confirmation of employment from the employer in your home country and if possible, a guarantee of re-employment upon your return home

 8. เอกสารคะแนนด้านภาษาต่างๆ เพื่อยืนยันความสามารถทางภาษา - ภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL สำหรับ สถาบันที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน – จำเป็นสำหรับสถาบันที่สอนเป็นภาษาเยอรมัน (ขึ้นอยู่กับความต้องการของมหาวิทยาลัย) - สำเนาใบปริญญา เป็นภาษาอังกฤษ - สำเนาใบ Transcript เป็นภาษาอังกฤษ - สำเนาใบรับรองจบการศึกษา หมายเหตุ: - บางสถาบันอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับโครงการที่สมัคร - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ศึกษาจาก ลิงค์หลักสูตรด้านล่าง โดยละเอียด - เอกสารที่ส่งควรส่งเซ็นรับรองสำเนาทุกต้องทุกฉบับ

ทุนการศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเรียน (ถ้ามี) ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน (750 ยูโรสำหรับระดับปริญญาตรีและ 1,000 ยูโรสำหรับระดับปริญญาเอก) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

วันสิ้นสุดการสมัคร กำหนดการขึ้นอยู่กับโครงการที่สมัคร ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด

ดาวน์โหลด กรุณา คลิ๊กที่รายชื่อด้านล่างเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) ได้ที่นี่

หรือสอบถามได้ที่ DAAD Information Centre Bangkok เปิดให้คำปรึกษาทุกวันจันทร์ พุธและศุกร์ เวลา 10.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น. โทร. 02 2868708-9 อีเมล์ info@daad.or.th

ขอขอบคุณข้อมูลจาก DAAD Information Centre Bangkok

#DAADScholarship #GermanyScholarshipforthai #ทนการศกษาประเทศเยอรมน #ทนDAAD #ทนเรยนตอตางประเทศ #การศกษาตอตางประเทศ

3,449 views

Follow us

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram