top of page

ค้นหาตำแหน่งงาน
แบ่งตามส่วนราชการ

Number of jobs found:

64

ผู้อำนวยการ

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล

จำนวนตำแหน่งที่มี

5

นักบริหาร

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล

จำนวนตำแหน่งที่มี

3

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล

จำนวนตำแหน่งที่มี

10

นักจัดการงานทั่วไป

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล

จำนวนตำแหน่งที่มี

2

นิติกร

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล

จำนวนตำแหน่งที่มี

16

นักการทูต

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล

จำนวนตำแหน่งที่มี

43

เจ้าพนักงานธุรการ

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล

จำนวนตำแหน่งที่มี

22

ผู้อำนวยการ

กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

จำนวนตำแหน่งที่มี

91

นักบริหาร

กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

จำนวนตำแหน่งที่มี

4

นักวิชาการขนส่ง

กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

จำนวนตำแหน่งที่มี

554

นักวิชาการพัสดุ

กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

จำนวนตำแหน่งที่มี

6

นักประชาสัมพันธ์

กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

จำนวนตำแหน่งที่มี

5

OCSC EXPO_Dreamer Mascot face
bottom of page